Σημαντική αύξηση κερδών παρά την κρίση, σημείωσε η INTERLIFE Ασφαλιστική κατά τη χρήση του 2011, ενώ παράλληλα, αύξησε το δείκτη των αποθεμάτων της και τα Ίδια Κεφάλαια της.

Αναλυτικά, η Εταιρία, παρά τη μείωση των Εσόδων της από Ασφάλιστρα κατά 10,83% (45,3 εκατ. το 2011, έναντι 50,8 εκατ. το 2010), κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά Κέρδη της κατά 26,55 % (9,5 εκατ. έναντι 7,5 εκατ.), τα Αποθέματά της κατά 4,39% (63,3 εκατ. έναντι 60,6 εκατ.), τα Ίδια Κεφάλαια της κατά 38,31% (27,9 εκατ. έναντι 20,2 εκατ.) το Ενεργητικό της κατά 9,3% (98,6 εκατ. έναντι 90,2) και τις Συνολικές της Επενδύσεις κατά 8,47% (70,8 εκατ. έναντι 65,3 εκατ).