Τι είναι ομαδική ασφάλιση;
Η ομαδική ασφάλιση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό, αλλά και σε »ομάδες» ανθρώπων όπως σύλλογοι και σωματεία. Δρουν συμπληρωματικά και παράλληλα με τις παροχές του κοινωνικού φορέα και έχουν σκοπό την εξασφάλιση των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Οφέλη:

 • Αποτελούν δυνατό κίνητρο και ενισχύουν τους δεσμούς του προσωπικού με τη διοίκηση.
 • Προσελκύουν και συγκρατούν το αξιόλογο προσωπικό στην επιχείρησή σας.
 • Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
 • Αυξάνουν την αποδοτικότητα και επιβραβεύουν τους εργαζόμενου σας.
 • Το ομαδικό ασφάλιστρο σημαντικά χαμηλότερο από ατομικά προγράμματα.
 • Συντελούν στη δημιουργία κοινωνικού προσώπου της επιχείρησης.
 • Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.
 • Σας καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσετε την οικογένεια ενός υπαλλήλου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία με την συνέχιση της καταβολής του μισθού του όταν η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ανεπαρκής.
 • Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής σας επιχειρήσεως.
 • Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις – παροχές σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων όπως στα Στελέχη και τους Διευθυντές.
 • Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και μέχρι του ποσού των 1,000 euro ετησίως, για κάθε εργαζόμενο (αρ. 5 παρ. 4 ν.3091/2002).
Καλύψεις που παρέχουν συνήθως τα ομαδικά συμβόλαια:
 • Τα ομαδικά συμβόλαια συνήθως παρέχουν καλύψεις όπως.
 • Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία).
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.
 • Ασφάλιση Ατυχημάτων.
 • Ασφάλιση Προσωρινής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια.
 • Νοσοκομειακό Επίδομα.
 • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα.
 • Παροχές Μητρότητας.
 • Χειρουργικό Επίδομα.
 • Επίδομα σοβαρών ασθενειών.
Η ομαδική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης η οποία προσφέρει παροχές σε έναν αριθμό ατόμων μέσω ενός συμβολαίου. Ουσιαστικά είναι ένα μέσον με το οποίο μία ομάδα ανθρώπων, που έχει συνήθως μια επαγγελματική σχέση με το συμβαλλόμενο, αποκτά ασφαλιστική κάλυψη με ένα μόνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τα οφέλη για μία επιχείρηση που παρέχει στους εργαζόμενους της ομαδική ασφάλιση είναι εξαιρετικά σημαντικά, πολλά εκ των οποίων είναι τα παρακάτω:

 • Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και των στελεχών.
 • Αναδεικνύει προφίλ κοινωνικής ευαισθησίας.
 • Βελτιώνει τις σχέσεις Διοικήσεως – Εργαζομένων.
 • Ενισχύει την πίστη και την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση.
 • Μειώνει τον κίνδυνο απώλειας του ειδικευμένου προσωπικού.
 • Ενισχύει τη δυνατότητα της προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών.
 • Δίνει κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Προσφέρει παροχές οι οποίες σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να είναι ανεκτίμητες.
 • Μειώνει τη φορολογία της επιχείρησης, καθώς μεγάλο μέρος του κόστους ασφάλισης απαλλάσσεται από τη φορολογία. Ειδικότερα τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
 • Συμβάλλει στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών, απεμπλέκοντας τον ασφαλισμένο από τον κύριο οργανισμό ασφάλισης (χαμένος χρόνος εργασίας).
 • Αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
 • Είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε επιχειρήσεως με χαμηλό κόστος.
 • Καλύπτει, στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθηθεί η οικογένεια ενός υπαλλήλου που απεβίωσε ή ο ίδιος σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία, με την συνέχιση της καταβολής του μισθού του, όταν η κοινωνική ασφάλιση είναι ανεπαρκής, ενισχύοντας το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας.
Τα οφέλη για τους εργαζόμενους / στελέχη είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικά, τα βασικά εκ των οποίων είναι τα παρακάτω:
 • Ασφαλίζονται χωρίς ή με ελάχιστο κόστος.
 • Έχουν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα τα μέλη της οικογένειάς τους, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
 • Προσφέρει σιγουριά στην οικογένειά τους.
 • Μειώνονται οι πιθανότητες οικονομικής οπισθοδρόμησης, λόγω γεγονότος υγείας.
 • Εργάζονται ειρηνικά, λόγω στάσης καλής πρόθεσης από τον επιχειρηματία.
 • Αισθάνεται το ενδιαφέρον του εργοδότη, καθώς συμπληρώνονται οι παροχές από την Κοινωνική Ασφάλιση.
 • Εξασφαλίζεται από τις οικονομικές συνέπειες θανάτου, αναπηρίας και νοσηλείας.
 • Ενισχύεται το εισόδημά τους κατά τη συνταξιοδότηση.
Τα κυριότερα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για την κοινωνία είναι τα εξής:
 • Λιγότερες απαιτήσεις από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
 • Πολίτες λιγότερο ανήσυχοι, λόγω εξασφαλισμένης ασφαλιστικής προστασίας.
 • Μακροπρόθεσμη δημιουργία ασφαλιστικής κουλτούρας και συνείδησης, η οποία χαρακτηρίζει τις ώριμες και δημιουργικές κοινωνίες.