Αντικείμενο της Ασφαλίσεως των Σκαφών Αναψυχής είναι:

  • η κάλυψη των ζημιών ή την απώλεια του Σκάφους από φυσικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει
  • η προστασία του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του σκάφους και ίσως και του ναυλωτή τουγια την αστική ευθύνη του προς τρίτους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από το Συμβόλαιο και τις ρήτρες που εφαρμόζονται.

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

Πυρκαγιά, πειρατεία, πρόσκρουση, έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες, κλοπή, σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός, «κρύφια ελαττώματα», καθώς και αμέλεια του πληρώματος.

Η ασφάλιση δεν ακολουθεί το σκάφος αλλά τον έχοντα έννομο ασφαλιστικό συμφέρον πλοιοκτήτη ή διαχειριστή. Κατά συνέπεια, όταν το σκάφος πωλείται ή μεταβιβάζεται σε νέα ιδιοκτησία ή όταν υπάρχει αλλαγή στη διαχείριση του, η ασφάλιση παύει να ισχύει. Εάν πάλι το σκάφος κατά την αλλαγή ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του είναι εν πλω, η ασφάλιση συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο λιμένα προσέγγισης. Με την άμεση ειδοποίηση των ασφαλιστών για την αλλαγή πλοιοκτησίας ή διαχείρισης του πλοίου και για την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας για νέα ασφάλιση, η ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους μπορεί να συνεχιστεί.